Ordination Ceremony and Sangha Puja August 11-12, 2017

Ordination Ceremony and Sangha Puja August 11-12, 2017

សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់ចូលរួមអនុមោទនាបុណ្យបំបួសកុលបុត្រ និងបុណ្យសង្ឃបូជា។ សូមជម្រាបថា លោក អឿ សម្បត្តិ និង លោក ហេង សំអាត មានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលបព្វជ្ជា(បួស) ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា។ ពិធីបុណ្យនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅវត្តពោធិការាម ទីក្រុងអូត្តាវ៉ា 4537 Hawthorne Road, Ottawa, ON K1G 3N4.
-ល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី១១ ខែ៨ ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ពីម៉ោង៧ តទៅ កោរសក់នាគ និង និមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្ត។ 
-ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ទី១២ ខែ៨ ចាប់ពីម៉ោង ៩:30ព្រឹក ធ្វើសាសនកិច្ចផ្សេងៗ និងម៉ោង ១ រសៀលចាប់ផ្តើមបំបួសកុលបុត្រ។ សូមអញ្ជើញចូលរួមអនុមោទនាមហាកុសលនេះឲ្យបានកុះករ។ សូមអរគុណ!

You are invited in join the ordination ceremony and the ceremony of Sangha Puja. Please be informed that Mr. Oeur, Sambath and Mr. Heng, SamAth will become Buddhist Novice Monks. The ordination ceremony will be held at Bodhikaram Temple 4537 Hawthorne Road, Ottawa, ON K1G 3N4.
- Friday Evening August 11, 2017 start from 7:00 pm
- Saturday Morning August 12, 2017 start from 9:30 am

Please come to participate in this auspicious ceremony with us. Thank you!

Read More

New Address of Bodhikaram Temple អាសយដ្ឋានថ្មីនៃវត្តពោធិការាម

New Address of Bodhikaram Temple អាសយដ្ឋានថ្មីនៃវត្តពោធិការាម
សូមប្រគេន និង ជម្រាបជូនដំណឹងដល់ព្រះតេជគុណ និង សាធុជនទាំងអស់​ឲ្យបានជ្រាបថា វត្តពោធិការាមបានផ្លាស់ទីតាំងមកកាន់កន្លែងថ្មីនៅថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ដូច្នេះបើសាធុជនមានបំណងមកកាន់វត្តពោធិការាម សូមនិមន្តនិងអញ្ជើញមកកាន់អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្នខាងក្រោមនេះ។
We are pleased to inform Venerable Monks and laypeople that Bodhikaram Temple was moved to the new location (4537 Hawthorne Rd) since April 9, 2017. You are invited to come to our current address as below: 

Bodhikaram Temple of the Mondul Ottawa Khmer Buddhist Monastery
Address: 4537 Hawthorne Road, Ottawa, ON K1G 3N4 Canada
Tel: (613) 230-6268, (613) 255-6904, (613) 23261-5692
Email: watbodhikaram@gmail.com

សូមអរគុណ! 
Thank You!
Read More

End of Buddhist Lent Ceremony October 25, 2015

End of Buddhist Lent Ceremony October 25, 2015
We, The Board of Directors of Bodhikaram Temple, the Mondul Ottawa Khmer Buddhist Monastery, would like to inform you that we will organize the End of Buddhist Lent ceremony (Bonn Chenh Vassa) on Sunday Morning, October 25, 2015 in Bodhikaram Temple at 1197 Deer​Park Road, Ottawa, ON, K2E 6H5 starting from 9:00 am to 12:00 pm.
 You are invited to attend and appreciate this meritorious act for the own happiness in this very life and the next as well as to transfer the merit to your departed ones. Your participation is very much appreciated. May you be blessed with peace and happiness!

Thank you!
Read More

Kathina Ceremony November 14, 2015

Kathina Ceremony November 14, 2015


Annual Robe-Offerings (Kathina Ceremony) is the Buddhist traditional ceremony which is very important that the Buddha had allowed the monks, who have stayed during the rainy season for complete three months in any temple, to receive Kathina robes from lay devotees.  We, the Board of directors of the Mondul Ottawa Khmer Buddhist Monastery, Bodhikaram Temple, would like to invite you, your family and friends to attend this annual occasion which is organizing as scheduled at the date and location below:
-Friday Evening November 13, 2015, from 6:00 pm - 9:00 pm
at Bodhikaram Temple: 1197 Deer Park Rd, Ottawa, ON K2E 6H5

Arrival of guests, Paying respect to the Triple Gem, taking the Five Precepts and the Monks Chanting the Paritta.

-Saturday Morning, November 14, 2015 at Tom Brown Arena 141 Bayview Ave. Ottawa, ON K1Y 4M3
-9:00 am : Arrival of guests.
-9:30 am : Paying respects to the Triple-Gem and taking the Five Precepts.
-10:00 am : Putting alms in to alms-bowls, Food Offering to the Buddhist Monks.
-11:30 am : Blessing given by the Monks, Lunch of Monks, Dhamma Lecture by a Monk, Processing Kathina requisites and Offer the Kathina robes to the Sangha
-12:00 am : Communal Lunch.
Please join us in order to preserve traditional Khmer Buddhism, and to perform the merit for your present and future life. May you be blessed by the Triple Gem!

Thank you!
Read More

Magha Puja Ceremony បុណ្យមាឃបូជា

Magha Puja Ceremony បុណ្យមាឃបូជា


Magha Puja is organized to commemorate two important events on full moon day of the month Magha (Lunar calendar) in the Buddha’s life, i.e. The Fourfold Assembly and The Rejection to the aggregates of life.

The monks and Board of Directors of the Mondul Ottawa Khmer Buddhist Monastery would like to invite​you and your family to attend this ceremony which will be celebrated at the date and location below:


Location: Bodhikaram Temple, 

-Saturday Evening February 23, 2013 
Paying Respect to the Triple Gem and Undertake the Five Precepts, Invite the Monks to chant Paritta, Perform the devotional acts and offer the fragrant material offerings to the Buddha, monks and layfollowers recite the Khmer Buddhist hymn of the Buddha's life.
-Sunday Morning, February 24, 2013 
-9:00 am : Arrival of guests.
-9:30 am : Paying respects to the Triple-Gem and taking the Five Precepts.
-10:00 am : Putting alms in to alms-bowls, Food Offering to the Buddhist Monks.
-11:30 am : Blessing given by the Monks, Lunch of Monks, Dhamma Lecture by a Monk.
-12:00 am : Communal Lunch.

Please join us in order to preserve traditional Khmer Buddhism, and to perform the merit for your present and future life. May you be blessed by the Triple Gem!

Thank You!

For more information, please visit www.bodhikaram.com
Read More

Buddhist Fundraising Ceremony (បុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គី)

Buddhist Fundraising Ceremony (បុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គី)

Fundraising Festivity is celebrated to raise fund for the development of our temple. We would like to invite you, your family and friends to join us for this important fundraising ceremony on the date and location below:

Friday Evening August 24, 2012.
Location: Bodhikaram Temple, 1197 Deer Park Rd, Ottawa, Ontario

Time: Start from 7:30 pm t0 10:00 pm : Arrival of guests, Paying respect to the Triple Gem, taking the Five Precepts and the Monks Chanting the Paritta.Saturday morning August 25, 2012
Location : Tom Brown Arena, 141 Bayview, Ottawa, Ontario


Time :
-9:00 am : Arrival of guests.
-9:30 am : Paying respects to the Triple-Gem and taking the Five Precepts.
-10:00 am : Putting alms in to alms-bowls, Food Offering to the Buddhist Monks.
-11:30 am : Blessing given by the Monks, Lunch of Monks, Dhamma Lecture by a Monk.
-12:00 am : Communal Lunch.


Please join and support us in order to develop this Organization for the sake of progressing Cambodian Culture, Traditional Khmer Buddhism as well as for the sake of all beings, and to perform the merit for your present and future life. May the longevity, beauty, happiness and strength be upon you and your family!


Thank you!
Read More

Impact of Buddhism on Civilization

Impact of Buddhism on Civilization
Today Buddhism remains as a great civilizing force in the modern world. As a civilizing force, Buddhism awakens the self-respect and feeling of self-responsibility of countless people and stirs up the energy of many a nation. It fosters spiritual progress by appealing to the thinking powers of human beings. It promotes in people the sense of tolerance by remaining free from religious and national narrowness and fanaticism. It tames the wild and refines the citizens to be clear and sober in mind. In short, Buddhism produces the feeling of self-reliance by teaching that the whole destiny of humanity lies in their own hands, and that they themselves possess the faculty of developing their own energy and insight in order to reach the highest goal.

For over two thousand years, Buddhism has satisfied the spiritual needs of nearly one-fifth of mankind. Today the appeal of Buddhism is as strong as ever. The Teachings of the Buddha remain among the richest spiritual resources of mankind because they lift the horizon of human effort to a higher level beyond a mere dedication to man’s insatiable needs and appetites. Owing to its breadth of per­spective, the Buddha’s vision of life has a tendency to attract intellectuals who have exhausted their individual quest for meaning. However, the fruit of the Buddha’s vision is something more than intellectual gymnastics or solace for the intellectually effete. Buddhism does not encourage verbal speculation and argument for its own sake.

Buddhism is practical, rational and offers a realistic view of life and of the world. It does not entice people into living in a fool’s paradise, nor does it frighten and agonize people with all kinds of imaginary fears and guilt-feelings. It does not create religious fanatics to disturb the followers of other religions. The Buddhist attitude to other religions is remarkable. Instead of converting the followers of other religions into Buddhism, Buddhists can encourage them to practise their own religions because Buddhists never think the followers of other religions are bad people. Buddhism tells us exactly and objectively what we are and what the world around us is, and shows us the way to perfect freedom, peace, tranquility and happiness.

If humanity today is to be saved from reacting against the moral standards taught by religions, Buddhism is a most effective vehicle. Buddhism is the religion of humanity, whose founder was a human being who sought no divine revelation or intervention in the formulation of His Teachings. In an age when human beings are overwhelmed by their success in the control of the material universe, they might like to look back and take stock of the achievements they have made in controlling the most difficult of all phenomena: their own selves. It is in this quest that the modern human beings will find in Buddhism an answer to their numerous problems and doubts.

Today, Buddhism appeals to the West because it has no dogmas, and it satisfies both the reason and the heart alike. It insists on self-reliance coupled with tolerance for others. It embraces modern scientific discoveries if they are for constructive purposes. Buddhism points to man alone as the creator of his present life and as the sole designer of his own destiny. Such is the nature of Buddhism. This is why many modern thinkers who are not themselves Buddhist have described Buddhism as a religion of freedom and reason.

The Buddha’s message of peace and compassion radiated in all directions and the millions who came under its influence adopted it very readily as a new way of religious life.

(source: http://www.buddhadhammasangha.com)
Read More

The Buddhist Lent (បុណ្យចូលវស្សា) July 29, 2012

The Buddhist Lent (បុណ្យចូលវស្សា) July 29, 2012

The Board of Directors of the Mondul Ottawa KhmerBuddhist Monastery will be celebrating the Buddhist Lent ceremony (Bonn Chol Vossa) at the date and location below:


Date: Saturday Morning, July 29, 2012
Location: Bodhikaram Temple, 1197 Deer Park Road, Ottawa, Ontario

Time:
-9:00 am: Arrival of guests
-9:30 am: Paying respects to the Triple Gem and taking the Five Precepts.
-10:00 am: Putting alms into alms-bowl, Food offering to th Buddhist Monks.
-11:30 am: Blessing given by the monks, Lunch of monks, Dhamma Lecture.
-12:00 am Communal Lunch.

Please come and join us in this Buddhist Lent Ceremony order to perform the merit for your present and future happy life. May peace and happiness be upon you and your family!

Thank You!!!

Download flyer as Khmer and English
Read More

Visakha Puja Ceremony (បុណ្យវិសាខបូជា) May 5-6, 2012

Visakha Puja Ceremony (បុណ្យវិសាខបូជា) May 5-6, 2012
We are honored to invite you, your family and friends to join with us on Visakha Puja Day that will be celebrated on the date and location as below:
Saturday Evening, May 05, 2012
Start from 7:30 PM to 10:00 PM
-Pay Respect to the Triple Gem and Undertake the Five Precepts
-Invite the Monks chanting Paritta
-Perform the devotional acts and offerings to the Buddha

Sunday Morning, May 06, 2012
-9:00 am: Arrival of guests
-9:30 am: Paying respects to the Triple Gem and taking the Five Precepts.
-10:00 am: Putting alms into alms-bowl, Food offering to th Buddhist Monks.
-10:30 am: Dhamma Lecture given by the monk.
-11:30 am: Blessing given by the monks, Lunch of monks.
-12:00 am Communal Lunch.   Click Here to get Flyer

Visakhha Puja Day marks the Buddhism Trinity or three important incidents occurred in the life of Lord Buddha on the same day. They happened on the same day on full moon of the sixth lunar month. The three significant separate events are:
 • The Buddha was born  on this day. Buddha was born into a royal family in what is now Nepal.
 • The Buddha achieved "The Enlightenment(NIRVANA) on the same day
 • He passed away at age 80 in India.
In his early years he lived a life of luxury and was shielded from the life of misery that most of the kingdom’s people lived in. At the age of 29 he left this life of luxury and studied the practices of Brahmin ascetics who denied themselves all but the most vital essentials of life. Eventually he rejected this practice and practice the "middle way" – a simple rational life of moderation. At the age of 39 he attained enlightenment. His discovery is referred to as the four noble truths:
 • The Noble Truth of Suffering
 • The Noble Truth of the Origin of Suffering
 • The Noble Truth of Extinction of Suffering
 • The Noble Truth of the Path leading to the Extinction of Suffering
He spent the remainder of his life wandering from place to place teaching his discoveries. Typical activities would include: Going to temple for special observances and listening to Dhamma teaching, giving food to the Monks, and Keeping the Five or Eight precepts.
The way of celebrating Visakha Puja is similar to the celebration of Magha Puja.
May peace and happiness be upon you and all beings in the universe!
Read More

Magha Puja (មាឃបូជា) February 05, 2012

Magha Puja (មាឃបូជា) February 05, 2012
Magha Puja Day falls on the full moon day of the second or third lunar month(late February or early March). The date of all of the Cambodian festivals is based on the lunar calendar so the "Canadian" dates vary from year to year. We will be celebrating Magha Puja Day on the date and location as below:

Location: Bodhikaram Temple, 1197 Deer Park Road, Ottawa, ON

Saturday Evening, February 04, 2012

Start from 7:30 PM to 10:00 PM
-Pay Respect to the Triple Gem and Undertake the Five Precepts
-Invite the Monks chanting Paritta
-Perform the devotional acts and offerings to the Buddha

Sunday Morning, February 05, 2012
-9:00 am: Arrival of guests
-9:30 am: Paying respects to the Triple Gem and taking the Five Precepts.
-10:00 am: Putting alms into alms-bowl, Food offering to th Buddhist Monks.
-10:30 am: Dhamma Lecture given by the monk.
-11:30 am: Blessing given by the monks, Lunch of monks.
-12:00 am Communal Lunch.

This ceremony marks two important dates in the life of Buddha. The first event occurred two years after Buddha’s enlightenment and is referred to as the Fourfold assembly.

These events were:
1-All 1,250 monks had achieved enlightenment.

2-These monks were ordained by Buddha himself
3-The monks assembled on their own without being called together.
4-It was a perfect full-moon day.

All of these occurred on full moon day of the third lunar month. As part of this gathering Buddha gave the basic principles of Buddhism to the monks, called the 'Ovādapātimokha' in the afternoon of Magha Puja day, at the grand temple Veluvana (Bamboo Grove) in the city of Rajgaha.

These principles are:
1-Not to do any bad deeds

2-To do good deeds
3-To cleanse the mind of impurities.

If everyone followed these principles we would have a peaceful family, peaceful community, peaceful nation, and peaceful world. Or put another way, we would have peaceful and happy lives. The second event occurred in the second half of Buddha’s life on Magha Puja Day. The Buddha delivered a sermon called "Keys for success". The second event was three months prior to his passing away and it’s also said that on the same day of giving sermon called “Keys for success”, the Buddha declared that he would pass away in three months time. During this ceremony lay people focus more intensely on Dhamma and meditation. Dhamma (or Dharma) as it is sometimes referred to is the teachings of Buddha. Lay people would typically take vows to refrain from bad habits and perform acts to benefit them spiritually.

The Keys are as follows:
1- Good will and good intention (Chanda)

2- Effort (Viriya)
3- Thoughtfulness (Citta)
4- Investigation (Vimangsa)

Cambodian people recognize this opportunity to perform merit-makings. In the morning, they prepare and offer food to monks. Elderly people take this opportunity to practice Dhama, paying, concentration and purifying minds. Some of them even stay at the temple overnight.

In the evening, every temple is readily prepared for candle procession to take place. Just after 6.00 or 7:00 p.m., monks and novices come to the major temple building, so called 'Preah Vihear'. Chief monk lead the pray . People readily assemble and prepare flowers, joss sticks and candles to perform the devotional acts.

Magha Puja is the day that Buddhists are to make merits, to perform candle processions to maintain religious commandment to practice Dhama and to Pay Respect to the Lord Buddha. These are main Buddhist doctrines. May peace and happiness be upon to Cambodian and all beings in the universe!

Read More

បុណ្យចេញព្រះវស្សា [The End of Buddhist Lent Ceremony] October 8, 2011

បុណ្យចេញព្រះវស្សា [The End of Buddhist Lent Ceremony] October 8, 2011

The Board of Directors of the Mondul Ottawa Khmer Buddhist Monastery is organizing the End of Buddhist Lent Ceremony, Bonn Chenh Preah Vassa, at the date and location below:

Location : 

Date : 
Saturday morning October 8, 2011

Time : 
9:00 am : Arrival of guests.
9:30 am : Paying respects to the Triple-Gem and taking the Five Precepts.
10:00 am : Putting alms in to alms-bowls, Food Offering to the Buddhist Monks.
11:30 am : Blessing given by the Monks, Lunch of Monks, Dhamma Lecture by a Monk.
12:00 am : Communal Lunch.

Your participation is our honor and much appreciated. May peace and happiness be with you!

Thank you!

Read more..The End of Buddhist Lent
Read More

បុណ្យចូលព្រះវស្សា (BUDDHIST LENT) On July 16, 2011

បុណ្យចូលព្រះវស្សា (BUDDHIST LENT) On July 16, 2011
The Board of Directors of the Mondul Ottawa Khmer Buddhist Monastery will be celebrating the Buddhist Lent ceremony (Bonn Chol Vossa) at the date and location below:

Date: Saturday Morning, July 16, 2011
Location: Bodhikaram Temple, 1197 Deer Park Road, Ottawa, Ontario

Time:
9:00 am: Arrival of guests
9:30 am: Paying respects to the Triple Gem and taking the Five Precepts.
10:00 am: Putting alms into alms-bowl, Food offering to th Buddhist Monks.
11:30 am: Blessing given by the monks, Lunch of monks, Dhamma Lecture.
12:00 am Communal Lunch.

Please come and join us in order to perform the merit for your present and future happy life. May peace and happiness be upon you and your family!

Read More

បុណ្យវិសាខបូជា Visakha Puja - Bodhikaram Temple May 14, 2011

បុណ្យវិសាខបូជា Visakha Puja - Bodhikaram Temple May 14, 2011
Visakha Puja Day is an important day in Buddhism.  We will celebrate Visakhha Puja Day at  Bodhikaram Temple, the Mondul Ottawa Khmer Buddhist Monastery, on Saturday, May 14, 2011 start from 9:00 am to 2:00 pm.

 Visakhha Puja Day marks the Buddhism Trinity or three important incidents occurred in the life of Lord Buddha on the same day. They happened on the same day on full moon of the sixth lunar month.
The three significant separate events are:
 • The Buddha was born  on this day. Buddha was born into a royal family in what is now Nepal.
 • The Buddha achieved "The Enlightenment" (NIRVANA) on the same day
 • He passed away at age 80 in India.
In his early years he lived a life of luxury and was shielded from the life of misery that most of the kingdom’s people lived in. At the age of 29 he left this life of luxury and studied the practices of Brahmin ascetics who denied themselves all but the most vital essentials of life. Eventually he rejected this practice and practice the "middle way" – a simple rational life of moderation. At the age of 39 he attained enlightenment. His discovery is referred to as the four noble truths:
 • The Noble Truth of Suffering
 • The Noble Truth of the Origin of Suffering
 • The Noble Truth of Extinction of Suffering
 • The Noble Truth of the Path leading to the Extinction of Suffering
He spent the remainder of his life wandering from place to place teaching his discoveries.
Typical activities would include: Going to temple for special observances and listening to Dhamma teaching, giving food to the Monks, and Keeping the Five or Eight precepts.

May peace and happiness be upon to Cambodian and all beings in the universe!

 

Read More

Khmer New Year Celebration, April 16, 2011

Khmer New Year Celebration, April 16, 2011
សួស្តីឆ្នាំថ្មី! ឆ្នាថោះ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៥៥ 

Happy Khmer New Year, The Year of the Rabbit B.E 2555


The Monks and board of directors of Bodhikaram Temple, the Mondul Ottawa Khmer Buddhist Monastery, would like to invite you and your family to join us in Khmer Traditional New Year which will be held on the date and time below:

Date: Saturday Morning, April 16, 2011

Location:
1065 Foster Farm Ramsey Cress. Ottawa, Ontario, Canada.

Time:

9:00 am       : Arrival of guests
9:30 am       : Paying respects to the Triple Gem and taking the Five Precepts.
10:00 am     : Putting alms into alms-bowl, Food offering to th Buddhist Monks.
11:30 am     : Blessing given by the monks, Lunch of monks, Dhamma Lecture,
                       Transferring merits to our ancestors.
12:00 am     : Communal Lunch.

Please come and join us in order to preserve our Buddhism, Khmer Culture and to perform the merit for your present and future happy life. May peace and happiness be upon you and your family!
_______________________________________________________

សូមចុចទីនេះដើម្បីអានអត្ថបទបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិ
Please click here to read the article about Khmer Traditional New Year
Read More

Magha Puja Day (បុណ្យមាឃបូជា)

Magha Puja Day (បុណ្យមាឃបូជា)

Magha Puja Day falls on the full moon day of the second or third lunar month(late February or early March). The date of all of the Cambodian festivals is based on the lunar calendar so the "Canadian" dates vary from year to year. We will be celebrating Magha Puja Day at Wat Bodhikaram, the Mondul Ottawa Khmer Buddhist Monastery, on February 19, 2011 start from 9:00 am to 2:00 pm.
This ceremony marks two important dates in the life of Buddha. The first event occurred two years after Buddha’s enlightenment and is referred to as the Fourfold assembly. These events were:
1-All 1,250 monks had achieved enlightenment.
2-These monks were ordained by Buddha himself
3-The monks assembled on their own without being called together.
4-It was a perfect full-moon day.

  All of these occurred on full moon day of the third lunar month. As part of this gathering Buddha gave the basic principles of Buddhism to the monks, called the 'Ovādapātimokha' in the afternoon of Magha Puja day, at the grand temple Veluvana (Bamboo Grove) in the city of Rajgaha. These principles are:
  1-Not to do any bad deeds
  2-To do good deeds
  3-To cleanse the mind of impurities.

   If everyone followed these principles we would have a peaceful family, peaceful community, peaceful nation, and peaceful world. Or put another way, we would have peaceful and happy lives. The second event occurred in the second half of Buddha’s life on Magha Puja Day. The Buddha delivered a sermon called "Keys for success". The second event was three months prior to his passing away and  it’s also said that on the same day of giving sermon called “Keys for success”, the Buddha declared that he would pass away in three months time. During this ceremony lay people focus more intensely on Dhamma and meditation. Dhamma (or Dharma) as it is sometimes referred to is the teachings of Buddha. Lay people would typically take vows to refrain from bad habits and perform acts to benefit them spiritually. The Keys are as follows:
   1- Good will and good intention (Chanda)
   2- Effort (Viriya)
   3- Thoughtfulness (Citta)
   4- Investigation (Vimangsa)

         On Magha Puja day, Cambodian people recognize this opportunity to perform merit-makings. In the morning, they prepare and offer food to monks. Elderly people take this opportunity to practice Dhama, paying, concentration and purifying minds. Some of them even stay at the temple overnight.
         In the evening, every temple is readily prepared for candle procession to take place. Just after 6.00 or 7:00 p.m., monks and novices come to the major temple building, so called 'Preah Vihear'. Chief monk lead the pray and, indeed, Ovada Patimokha is unavoidable. People readily assemble and prepare flowers, joss sticks and candles. They wait until the pray is completed. Monks then lead people to perform a triple candlelight circumambulating around the Preah Vihear. After the candlelight procession, monks and lay Buddhists go back into Preah Vihear to recite the Buddhist Dhamma songs or do the Dhamma talk about the Life of the Buddha  until 12:00 am, some temples even do this until the morning. This is an important Buddhist activity to remind the Lord Buddha's kindness that has taught everyone to avoid committing bad deed, to do only good and always purify one's mind.
         Magha Puja is an important day for all Cambodian. It is the day that Buddhists are to make merits, to perform candle processions to maintain religious commandment to practice Dhama and to Pay Respect to the Lord Buddha. These are main Buddhist doctrines.
    May peace and happiness be upon to Cambodian and all beings in the universe!

    Read More

    Obervance for Cambodian Tragedy at Koh Pich.

    Obervance for Cambodian Tragedy at Koh Pich.
    Bodhikaram Temple, Obervance for Cambodian Tragedy at Koh Pich  


    The monks, committee and Buddhist followers at the Mondul Ottawa Khmer Buddhist Monastery, Bodhikaram Temple, Ottawa, Canada, on Saturday Morning November 27, 2010, has observed the memorial service for transferring merits to Cambodian People who lost their lives in the horrible tragedy at Koh Pich, Pnhom Penh, Cambodia on November 22, 2010.

    The same as people in Cambodia and Cambodian people around the world, we are deeply sad to know that many hundred people were tramped to death, others were drowned in the river and more injured, when they were tramped and jumped from the bridge in Cambodian festival stampede. Our sincere condolence to the families of the victims of Koh Pich tragedy.

    We got the donation in total amount of $1200 (One thousand and two hundred Canadian dollars) from people who attainded this observance and the generous people who didn't get the chance to join this event. We will send this amount to help the families of the victims when we can find the right place to send in order to reach those victims' families. Thanks all donors who are sharing love and care and do the donation to those victims who need helps. May your lives be filled with love, peace, happiness and prosperity!

    For the merit we have done, we transfer it to those who passed away on the tragic day and wish for them to be born in happy realm. May they stay happily in the heaven and peaceful existence! May those people who injured be recovered soon with being healthy, strong and prosperious! May all beings be well and happy!
    Read More

    Do you not find it difficult to think in terms of “mental states”?

    Do you not find it difficult to think in terms of “mental states”?
    Q: Do you not find it difficult to think in terms of “mental states”? Thinking of one’s own mental state might seem an ego- centric attitude. 

    A: Thinking of one’s own mental states is very realistic, because it is the different mental states which make us act in this way or that. Only if we study our mental states and the many factors which cause them to be like this or that, will we be able to understand the deepest motives of our behaviour. We have to start by being aware of our own mental states. This is not egocentric, because we have to understand ourselves first, before we can understand other people. Through the study of theAbhidhamma one can begin to have more understanding of one’s own mental states. The Abhidhamma is that part of the Buddhist teachings which analyses the different states of mind and which explains in detail about everything which is real. The study of the Abhidhamma helps us to understand which causes bring which effects in our life and in the lives of other people.

    [Exerpted from the Book: Buddhism in Daily Life written by Nina van Gorko]
    Read More

    What is the meaning of giving food to the monks?

    What is the meaning of giving food to the monks?
    As regards the giving of food to the monks, some people doubt whether that is of any use. They are inclined to think thatmonks want to have an easy life and that they do not have towork at all, but they forget that the real meaning of being a monkis seeking the truth. A monk’s life is a hard life, he does not have a family life, he
    cannot choose his own food and he does not take part in any entertainment such as going to the movies or football matches.He renounces the luxuries of a home, entertainment, choice ofclothing and food, in order to seek the truth and to help otherpeople to find the truth as well.

    When people give food to the monks their act is one which willbe fruitful for both parties. The giver will benefit from his actbecause he has a wholesome mental state at the time of giving:when there is generosity there is no greed or attachment. Thereceiver will benefit from the act of the giver because he isencouraged to study and practise the Buddhist teachings moreearnestly and to help other people to know the teachings as well.He knows that the food he receives puts him under an obligationto be worthy of the gift, to work for the spiritual welfare of thewhole world. Monks are continually reminded of their responsibilityas monks, and twice a month they recite the rules of “Påìimokkha”in which their obligations are summed up. Furthermore, whenthe receiver is aware of the wholesome state of the giver, he willrejoice in the good deeds of the giver and thus he will have awholesome mental state as well; he will be inspired by the generosityof the giver.

    [Exerpted from the Book: Buddhism in Daily Life written by Nina van Gorko]
    Read More

    Could you tell me more about the different degrees of understanding the Buddha’s teaching?

    Could you tell me more about the different degrees of understanding the Buddha’s teaching?
    As regards paying respect to the Buddha image, people who have a higher level of understanding know that the Buddhahas passed away completely. When one has studied the teachings more deeply and when one has tried to verify them in daily life, one understands that, although the Buddha has passed away, it still makes sense to pay respect to him. It is the wholesome mental state of the person who pays respect to the Buddha or who offers something to him which will bring its result accordingly. Every good action brings a good result to the person who performs it. One reaps what one has sown.

    The person who pays respect to the Buddha with the right understanding does not have a confused idea of a Buddha in heaven who could see him or hear him. The image of the Buddha reminds him of the virtues of the Buddha. He thinks of the wisdom of the Buddha who found the Path to complete freedom from sorrow all by himself and who was able to help other people as well to find this Path. He thinks of the purity of the Buddha, of the purity in all his deeds, his speech and his thoughts. He thinks of the compassion of the Buddha, who taught out of compassion for everybody.
    Nina van Gorkom
    Read More
    _______________________