វត្តពោធិការាម ទីក្រុងអូត្តាវ៉ា កាណាដាWatt Bodhikaram of the Mondul Ottawa Khmer Buddhist Monastery
Address: 1197 Deer Park Road, Ottawa, ON, K2E 6H5, Cananda
Tel: (613) 230-6268
Fax: (613) 230-6268
Email: watbodhikaram@gmail.com
Website: www.bodhikaram.com
Facebook Comment

_______________________