ព្រះធម្មទេសនាបុច្ឆាវិស្សជ្ជនា គ្រែពីរ (Two-Seat Dhammadesna)

ព្រះធម៌ទេសនាបុច្ឆាវិស្សជ្ជនា (ចោទ-ឆ្លើយ) ដោយព្រះមហានរិន្ទ្រ និងព្រះមហាប៊ុន ឈូ ព្រះសង្ឃខ្មែរសុរិន្ទ
សេចក្តីក្នុងធម្មទេសនា «គប្បីនាំគ្នាធ្វើអំពើល្អចាប់ពីពេលនេះទៅ ព្រោះមច្ចុរាជគឺសេចក្តីស្លាប់មិនបានប្រាប់
មុនថានឹងមកដល់ក្នុងពេលណាឡើយ» ។

Two-seat Dhammadesna by Venerable Maha Narindra and Maha Bun Chhou, Khmer Surin Monks.
"Be hurry to do good deed from now on because we don't know for sure when the end of our life is coming"Facebook Comment

_______________________