ក្បួនដង្ហែព្រះបរមសារីរិកធាតុទៅកាន់ភ្នំអដ្ឋរស្ស (Buddh's Bone Procession)


Facebook Comment

_______________________